เลื่อนเรียน ON-SITE! พบกันผ่านช่องทาง ONLINE วันที่ 1-11 มิถุนายน


โรงเรียนสุภาคมศึกษาประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/64 เป็นวันที่ "14 มิถุนายน 2564"


ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงรุนแรงในหลายพื้นที่ อีกทั้งเขตภาษีเจริญ มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลของการประเมินความพร้อมในการมาโรงเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสุภาคมศึกษา พบว่านักเรียนที่ไม่พร้อมมาโรงเรียนมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนสุภาคมศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ


จึงขอประกาศแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


  1. เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

  2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์(ONLINE) ให้นักเรียนทำระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำชับ ดูแล ติดตามนักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์และทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งคืนครูประจำชั้นในวันเปิดเรียน


ทั้งนี้ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัดขอให้ทุกท่านปลอดภัย แล้วพบกันวันเปิดเทอมนะคะ