ประกาศโรงเรียนสุภาคมศึกษา เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เต็มรูปแบบ


หลังจากทำสำรวจความต้องการของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนสุภาคมศึกษา


โรงเรียนขอประกาศเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยใช้วิธี Online(ออนไลน์) และ On Hand (ออนแฮนด์) โดนสอนผ่านโปรแกรม True V-Room


ขอให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนเพื่อให้การเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ