คลังวีดีโอการเรียนการสอน ปี 2564
โรงเรียนสุภาคมศึกษา (เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน)

แยกวีดีโอตามรายชั้นปีและรายวิชา ผู้ปกครองใช้รหัสที่ครูประจำชั้นแจกให้เพื่อเข้าถึงวีดีโอในชั้นเรียนของนักเรียน

Button

ประถมศึกษาปีที่ 1

View Project

ประถมศึกษาปีที่ 3

View Project

Sand Dunes

View Project

ประถมศึกษาปีที่ 2

View Project

ประถมศึกษาปีที่ 4

View Project

Color Me Pink

View Project

ประถมศึกษาปีที่ 5

View Project

The Art of Dress

View Project

Sand Dunes

View Project

ประถมศึกษาปีที่ 6

View Project

Desert Life

View Project

Color Me Pink

View Project