เกี่ยวกับเรา

การศึกษาคุณภาพ

ในราคาที่เข้าถึงและจับต้องได้

20201223-c0aa7081a0e8f1e6fd0df0851cbe2b1

ปรัชญาของโรงเรียน

" สร้างพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เพื่อเปิดโอกาสในเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้อย่างเท่าเทียม "

(Vision)

วิสัยทัศน์องค์กร

    มอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน สร้างครูที่มีคุณภาพ ทำงานแบบมืออาชีพบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย เป็นสุข และยั่งยืน ให้แก่สังคม

   

(Mission)

พันธกิจองค์กร

  • ปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ

  • มีจรรยาบรรณและจริยธรรมต่ออาชีพการศึกษา

  • ชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างสรรค์ 

  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญและความสนใจของนักเรียน

  • ส่งต่อแนวคิดการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ให้โอกาสในการแสดงออกด้วยความสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียม

  • พากเพียรสร้างประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาให้ไปสู่สังคม

(VAlue)

คุณค่าหลักขององค์กร

   บริหารจัดการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมบนพื้นฐานมนุษยธรรม แหล่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม เป็นพื้นที่ปลอดภัย สร้างความสามัคคี และส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกครอบครัวในชุมชนโรงเรียนสุภาคมศึกษา

5พี สู่ศตวรรษที่21

5 Ps Framework of 21st Century

ตามหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ 

ตั้งแต่ปี 2564 แผนบริหารจัดการโรงเรียนสุภาคมศึกษามีดังนี้

หลักการบริหารจัดการ

  1. People (คน)  

สร้างโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ดีร่มรื่น

ปฏิบัติต่อทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียม

ผลักดันให้คนในองค์กรณ์ทำงานเป็นทีม

และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของเรา

2. Planet (โลก)

สร้างสภาพแวดล้อมให้ก่อผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เช่น ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น สร้างนโยบายประหยัดพลังงาน ให้เครื่องมือและนโยบายที่ถูกต้องในการสร้างงานแก่บุคลากร 

3.Partnership (ความร่วมมือ)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชนโดยรอบ ไปจนถึงบริษัทคู่ค้าและโรงเรียนพันธมิตร

4. Prosperity (ความอยู่ดีกินดี)  

วางนโยบายการบริหารจัดการและทำให้สภาพแวดล้อมทั้งหมดสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.Peace (ความสงบสุข)

สร้างพื้นที่เพื่อชุมชนที่สามัคคี สร้างสรรค์ สงบสุขและปลอดภัย สำหรับบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู

สีกรมท่า

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชสุภาคมศึกษา

สุภาคมศึกษา หนทางไปสู่

ผู้ใฝ่รู้ ประพฤติดี มีน้ำใจ

คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำกันไป

เยาวชนไทย พลานามัย ใฝ่เรียนเพียรทำ

สง่างาม ธงปลิว ไหวลมพริ้วลู่

ชมพู สีกรมท่า ธงพริ้วงาม

ความพยายาม มารยาทงาม วัฒนธรรม

ชื่อเสียงลือนาม หอมหวลฟุ้งไกล

เหมือนดอกประยงค์

* แม้โรงเรียนไม่ใหญ่นัก

เน้นหนักมารยาทตามประสงค์

การศึกษา การกีฬา คุณธรรมดำรง

ให้มั่นคงอยู่ยั่งยืนยง เพื่อการศึกษา

สุภาคมศึกษา ล้วนมีดาวเด่น

เก่งการร้อง รำฟ้อนเป็น เจนวิชา

เรารักเรียน ฝึกฝนพากเพียร ไว้นำชีวา

สุภาคมศึกษา

ขจรไกล

ไม้ประจำโรงเรียน

ประยงค์

"ประยงค์"

ป็นไม้พุ่มดอกสีเหลืองหอมเย็น

ไม้โบราณนี้มีความหมายมงคล

สื่อถึง ความมั่นคง และ ความสุข

นอกจากเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ประยงค์ยังเป็นชื่อวารสารของโรงเรียนสุภคามศึกษา จัดพิมพ์ครั้งแรก

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

"ประยงค์สาร" ถือเป็นช่องทางสำคัญในการสรุปผลการบริหารจัดการของโรงเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับแจ้งข่าวสารสำคัญและประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันภายใน ภายนอกของโรงเรียน