ENGLISH ROOM

ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนทุกชั้นปีของโรงเรียนสุภาคมศึกษาจะได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร FUN ENGLISH

จากสถาบัน FUN LANGUAGE

เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

กับครูเจ้าของภาษา

+

คุณครูของโรงเรียนทุกคนได้รับการฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันเดียวกัน