ห้องเรียน

คิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรม อยู่แบบยั่งยืน

Pencils Icon

ศิลปะ

โรงเรียนสุภาคมศึกษา

มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และไม่จำกัดการเรียนรู้แค่ในตำรา หมวดวิชาศิลปะให้ความรู้เรื่องทฤษฎีศิลป์และมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้

วิชาศิลปะของสุภาคมศึกษา ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการสร้างผลงาน ให้โอกาสนักเรียนได้ปลดปล่อยความคิด ผ่อนคลายไปกับจินตนาการ 

“ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

เพราะเมื่อมีจินตนาการ จะเกิดการตั้งคำถาม และการแสวงหาความรู้จะตามมา ทำให้เกิดประสิทธิผลโดยสมบูรณ์

Drums Icon

ดนตรี

โรงเรียนสุภาคมศึกษาสนับสนุนวิชาดนตรีโดยมีทั้งวงดุริยางค์และวงดนตรีไทยให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมได้

การเล่นดนตรีทำให้นักเรียนได้ฝึกทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทักษะกระบวนการคิด และ สมาธิ

ยิ่งไปกว่านั้น ดนตรียังทำให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน มีสุนทรียะ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันความเครียดที่พบเจอในแต่ละวันได้ด้วยตนเอง

Playball Icon

กีฬา

โรงเรียนสุภาคมศึกษาเชื่อว่า

"การเป็นคนที่มีคุณภาพต้องมาจากร่างกายที่แข็แรง"

วิชาพละสำคัญกับเด็กๆโดยเฉพาะวัยอนุบาลและประถม  เรามุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 

  • ด้านร่างกาย = ให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัย

  •  ด้านจิตใจ =  ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 

  • ด้านสังคม = ให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การเคารพกันและกัน การทำงานเป็นทีม การมีวินัย การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น  ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเมื่อนักเรียนอยู่ร่วมกับคนในสังคม

ABC Cubes

ภาษา

 หมวดวิชาภาษา เน้นการเรียนการสอนหลักสูตรเก่าผสมผสานกับหลักสูตรใหม่ โดยเชื่อว่าพื้นฐานของการเรียนรู้ต้องมาจากการอ่านหนังสือได้อย่างแตกฉานและรวบรวมความคิดเพื่อเขียนออกมาได้อย่างชัดเจน

 

มีการเล่นกิจกรรม เล่นเกมสนุก  เพื่อส่งเสริมการฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว และบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ 

เพราะภาษาไม่ใช่แค่ตัวหนังสือ

แต่คือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Abacus Icon

คณิตศาสตร์

 หมวดวิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญของนักเรียน

 

โรงเรียนสุภาคมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการการคำนวณ ในแง่ที่ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Logical Thinking)  ตรรกะนี้ทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขได้โดยเป็นลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล

 

เลขคณิตของสุภาคมเน้นการทำโจทย์แก้ปัญหา มีการใช้เทคโนโลยีในการคำนวณ และเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดไว 

ทั้งนี้หมวดวิขายังปรับให้วิชาคณิตศาสตร์สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยอิงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน 

 

วิทยาศาสตร์

 "วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้ สิ่งที่เรารู้เปรียบเสมือนหยดน้ำเพียงหยดเดียว

แต่สิ่งที่เราไม่รู้นั้นดุจดั่งมหาสมุทร"

 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ จากการ สังเกตุ ทดลอง สรุป หาข้อผิดพลาด ปรับปรุง และทำซ้ำ 

โรงเรียนสุภาคมศึกษาจึงเน้นการเรียนรู้ในหมวดวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการทดลอง ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

 

โครงการโรงเรียนสุภาคมศึกษา

เพื่อความยั่งยืนตามหลัก SDGs

โครงการชุชนสวนครัว
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโรงเรียนสุภาคมศึกษา

ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs และสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ

โครงการ 3R
IMG_6484_edited.jpg

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้เข้าใจคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ และเรียนรู้ทักษะปฏิบัติงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง จากการลดปริมาณขยะในโรงเรียน

โครงการธนาคารขยะ
c9d46e4c3ef0d185bf98ae1969b91bcda_462069

ต่อยอดจากโครงการ 3R ธนาคารขยะสอนให้นักเรียนรู้จักการแยกทิ้งอย่างถูกต้อง และสอนการกำจัดสิ่งที่เหลือจากขยะแต่ละชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอนเรื่องสุขอนามัยไปในตัวด้วย

ห้องเรียนวิชาพิเศษ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ENGLISH ROOM

วิชาการประดิษฐ์หุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง

ROBOTIC KIDS CODE