หลักสูตร

เป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์

Chalk Colors
Gazelle Icon

อนุบาล

หลักสูตรอนุบาลเน้นกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมตามวัย

ห้องเรียนอนุบาลเป็นแบบบูรณาการ

โดยใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังต่อไปนี้

 • STEAM ศึกษา (STEAM EDUCATION) 

  • ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่

   • วิทยาศาสตร์  (Science)

   • เทคโนโลยี  (Technology)

   • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

   • ศิลปะ (Arts)

   • คณิตศาสตร์ (Mathematics)  

 • 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่

  • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

  • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

  • ธรรมชาติรอบตัว

  • สิ่งต่างๆรอบตัว

 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้4H ได้แก่

  • HEAD พัฒนาสมอง เพิ่มพูนทักษะคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

  • HEART พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  • HEALTH พัฒนาสุขภาพ เสริมความแข็งแรง

  • HAND พัฒนาการทำงาน ฝึกทักษะอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเอง

 

โดยหลักสูตรการเรียนรู้ของปฐมวัยทั้งหมดจะอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ 

“ สุภาคมศึกษาโมเดล ” 

การจัดห้องเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม และ พัฒนาศักยภาพตามความสนใจของ  นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

bird.png
Bird Icon

ประถมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น จัดให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับครูผู้สอนมากที่สุด เพื่อฝึกฝนทักษะทางวิชาการสำหรับแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้นักเรียน ผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ในห้องเรียนกับคุณครู

 

เข้มข้นเรื่องการอ่าน การเขียน วิชาคำนวณ 

ฝึกระเบียบวินัยและฝึกพื้นฐานการเข้าสังคม เพื่อตรียมนักเรียนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และปูพื้นฐานวิชาการให้ครบถ้วน

ประถมศึกษาตอนต้นเริ่มสอนนักเรียน

ด้วยวิธีบูรณาการผสมผสานที่ซับซ้อนขึ้น ดังนี้

 

 • เรียนแบบสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning)

ดูแลนักเรียนได้รับความรู้ตามพัฒนาการของวัยตนเอง

ประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล

 • เรียนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) กระตุ้นนักเรียนให้ตั้งคำถาม เปิดโอกาสให้แสดงความอยากรู้อยากเห็น และสอนให้รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมด้วยตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ

นักเรียนจะได้รับโอกาสให้ค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมและตำราวิชาการให้มากที่สุด ครูประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด เพื่อแนะแนวทางและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านที่ชอบและถนัดให้ประสบความสำเร็จ​

Image by Dragos Gontariu
Image by Jess Bailey

รู้คิดสร้างสรรค์

Creative

รู้จักสร้างนวัตกรรม

INNOVATIVE

นำชีวิตสู่ความยั่งยืน

SUStainable

Whale Icon

ประถมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)

โดยกำหนดหัวข้อการค้นคว้าต่อยอดจากสิ่งที่นักเรียนสนใจในห้องเรียน นำหลายวิชามาบูรณาการ สร้างโจทย์ให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้แบบใหม่ และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการลงมือประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อใช้งานในชีวิตจริง 

 

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง และพัฒนาความสามารถด้านอื่นให้เข้มข้นขึ้น เช่น ศิลปะ ดนตรี งานประดิษฐ์ การค้าขายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ ตามที่นักเรียนสนใจ

 

เน้นให้นักเรียนลงทำเวิร์คช๊อป เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน และส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นในการหาความรู้

นักเรียนชั้นประถมปลายจะได้เรียนรู้ครบด้าน ทั้งด้านวิชาการและด้านสุนทรียะ เพื่อส่งให้นักเรียนออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

 

สามารถเรียนต่อในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้ ด้วยความสามารถและอัตลักษณ์ที่เข้มแข็ง และยังมีไอเดียต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

Hedgehog Icon

พื้นที่กิจกรรม

พื้นที่กิจกรรมอื่นในโรงเรียน ได้แก่

 • สนามกีฬาอเนกประสงค์ สำหรับเล่นกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล วอลเล่บอล ฟุตบอล ฝึกฝนมวยไทย ฯลฯ

 • ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 1 และ 2 สำหรับให้นักเรียนอนุบาลทำกิจกรรมประจำวันและใช้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 

 • ห้องคอมพิวเตอร์ พีซี 24 เครื่อง ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการใช้งานเอกสาร โปรแกรมการเสริมพัฒนาการทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน มีแทปเล็ตให้ยืม สำหรับค้นคว้างาน และใช้สำหรับเรียนโค้ดดิ้งในระดับชั้น อ.3 - ป.6 ในรายวิชาการประดิษฐ์หุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง 

 • ห้องปฏิบัติงานเวิร์คช๊อป (workshop) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นฝึกปฏิบัติงานด้านทักษะ เช่น ประดิษฐ์หุ่นยนต์ วาดรูป ดนตรี เย็บปักถักร้อย เพาะพันธุ์ต้นไม้ การค้า ฯลฯ ตามแต่ความถนัดและความสนใจของนักเรียน

 • ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้สำหรับทุกระดับชั้น เน้นหนังสือภาพและนิทานส่งเสริมจินตนาการ และหนังสือความรู้ทั่วไปเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน ส่งเสริมให้เลือกอ่านตามความสนใจ และให้ค้นคว้าด้วยตนเอง

 • สนามเด็กเล่น  พื้นที่สำหรับให้นักเรียนทุกระดับชั้นใกล้ชิดธรรมชาติและส่งเสริมให้ชอบออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย

 • ห้องศิลปะและวิทยาศาสตร์ พื้นที่สำหรับเปิดความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการทดลองเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ สร้างทักษะทั้งด้านตรรกะและจินตนาการไปพร้อมๆกัน

 • ห้องดนตรี ดนตรีไทยเป็นหัวใจหลักของสุภาคมศึกษา เราส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียะ เพื่อจิตใจที่อ่อนโยน และเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ฝึก ระนาด ฆ้องวง ซอ ขิม จะเข้ อังกะลุง ฯลฯ ในวิชาดนตรีไทย นอกจากนั้นยังมี เมโลเดี้ยน กลองแต๊ก กลองใหญ่  ไซโลโฟน ฉาบ ฯลฯ สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบดนตรีสากล 

 • ห้องพุทธศาสนา ด้วยโรงเรียนของเราตั้ง อยู่บนพื้นที่ของวัดนวลนรดิศ ผูกพันธ์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่ปากคลองภาษีเจริญและวัดไทยมาช้านาน เราส่งเสริมการเรีียนรู้เรื่องพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยปัจจุบันได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดปากน้ำ(ภาษีเจริญ) มาสอนนักเรียนในรายวิชาธรรมศึกษาและเจริญสมาธิภาวนา 

20201223-c0aa7081a0e8f1e6fd0df0851cbe2b1
20201223-c0aa7081a0e8f1e6fd0df0851cbe2b1

Be Mindful

ตัวอย่างสถานที่และกิจกรรม

โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

โรงเรียนสนับสนุนเรื่องดนตรีเป็นอย่างมาก เรามีทั้งวงดนตรีไทยและสากล ให้นักเรียนได้ทดลองตามความชอบ

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

หมวดวิชาการเน้นการเรียนรู้ทั้งในตำราและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสัมผัสสิ่งแวดล้อม

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้พื้นที่สนามอเนกประสงค์ได้อย่างเต็มที่

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ชั่วโมงพละของสุภาคมศึกษามีให้เล่นหลายหลาก ทั้งกีฬาทั่วไป ฟุตซอล วอลเล่บอล วิ่ง และ มวยไทย

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

บริเวณห้องน้ำของสุภาคมศึกษาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษาserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

บริเวณห้องน้ำของสุภาคมศึกษาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

บริเวณห้องน้ำของสุภาคมศึกษาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ตัวอย่างอาหารกลางวันโรงเรียนสุภาคมศึกษา "บะหมี่หยกหมูแดง"

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ตัวอย่างอาหารกลางวันโรงเรียนสุภาคมศึกษา "All Day Breakfast Set"

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ตัวอย่างอาหารกลางวันโรงเรียนสุภาคมศึกษา "ข้าวไข่ตุ๋นนมสด"

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

โควิด19 ปีนี้ทำให้โรงเรียนเงียบเหงาอยู่บ้าง แต่เราพร้อมเตรียมรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไปแล้วค่ะ