AdobeStock_334835652.jpg

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs

         ในปี 2015 รัฐบาลจากนานาประเทศร่วมกันตั้งเป้าหมายเพื่อนำโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายอยู่ภายใต้ความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เรียกว่า Sustainable Development Goals (SDGs)

ขจัดความยากไร้ของผู้คนในสังคม 

SDGs 17 ข้อ กำหนดเอาไว้ว่าจะทำให้โลกดีขึ้น ขจัดความยากไร้ได้ภายในปี 2030

เป้าหมายหลักทำได้โดยส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา

พัฒนาความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างสังคมที่มีลักษณะเป็นนานาชาติ ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน และปกป้องสิ่งแวดล้อม

หลัก SDGs 17 ข้อ ตรงกับปรัชญาโรงเรียนสุภาคมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้าง 

" พื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

อย่างเท่าเทียม "

 ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2563 เป็นต้นไปโรงเรียนมีเป้าหมาย 3 ข้อที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อสร้างชุมชนในโรงเรียนสุภาคมศึกษาให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว คือ

1. สร้างโรงเรียนเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

    ส่งเสริมให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นบูรณาการวิชาการฉบับดั้งเดิมกับแผนสมัยใหม่ คู่การลงมือปฏบัติการเวิร์คช๊อป(Workshop) แบบอาชีวะศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาการตามตำราและการลงมือปฏิบัติงานให้นักเรียนทุกคน เรียนแบบบูรณาการ สนับสนุนการเรียนนอกตำรา และวัดประสิทธิภาพตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล

2. สร้างโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ดี

    ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร และคนในชุมชนสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ เข้าใจความเท่าเทียมทางเพศและชาติพันธุ์ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน และใช้หลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างสร้างสรรค์

3. สร้างชุมชนในโรงเรียนที่เข้าใจและรักการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

    ส่งเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์และการเกษตร และผลักดันให้นักเรียนและบุคลากรลงมือปฏิบัติงานหลังจากคิดวางแผน ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนรู้จักคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง และมีจิตสาธารณะร่วมมือกันพัฒนาสังคม สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากพื้นที่โรงเรียนไปต่อ ยอดทำประโยชน์ได้ในพื้นที่อื่นๆ 

เราเชื่อมั่นว่าด้วยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้

จะส่งผลให้โรงเรียนของเราสามารถส่งต่อนักเรียนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งต่อแนวคิดวิธีการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน

และส่งต่อนวัตกรรมคุณภาพที่ผลิตจากโรงเรียนของเรา

สู่ชุมชนภายนอกโรงเรียน เพื่อสร้างสังคมสร้างสรรค์ แข็งแกร่ง และสงบสุข

ตามที่เราตั้งมั่นอยากทำให้เกิดขึ้น