Image by Ryan Quintal
Image by Kristine Tumanyan

ROBOTIC 

and CODING

วิชาการประดิษฐ์หุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง

ตัั้งแต่เทอม 2/2563

โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ร่วมด้วยสถาบันโรบอทชายด์(ตาคลี)

จัดหลักสูตรวิชาการประดิษฐ์หุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง

โดยใช้หลักสูตรพื้นฐาน ROBOTIC KID'S CODE

ช่วยสอนให้นักเรียนชั้น อ.3 - ป.6

เข้าใจเรื่องวิทยาการคำนวณ วิชาวิทยาศาสตร์

และได้ลงมือทำเวิร์คช๊อปปฎิบัติงานตามแผนพัฒนาของโรงเรียน

KINDERGARTEN

UNPLUGGED

เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ทางคอมพิวเตอร์ (โค้ดดิ้ง CODING) และเมื่อเชี่ยวชาญแล้วนักเรียนอนุบาลจะได้เรียนวิศวกรรมขั้นพื้นฐานรวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์แบบง่าย ด้วย LEGO EDUCATION 

ทักษะที่นักเรียนจะได้

 • การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด

 • การวางแผนโดยใช้สัญลักษณ์โค้ดดิ้ง

 • การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการใช้ทักษะประสาทสัมผัส จากการใช้มือและตา

 • การสังเกต จากการต่อหุ่นยนต์และการลงโปรแกรม

 • การทำงานเป็นกลุ่ม

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • สมาธิ

 • ความมั่นใจ

PRIMARY

MINDSTROM

นักเรียนชั้นประถมจะได้เรียนพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่ยากขึ้น ขิ้นส่วนหุ่น การประกอบ และโปรแกรมที่ใช้ซับซ้อนกว่าระดับชั้นอนุบาล

ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ประกอบหุ่นยนต์

เพื่อเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆในระดับประเทศ 

ทักษะที่นักเรียนจะได้

 • การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ไขปัญหา

 • การวางแผนโดยใช้สัญลักษณ์โค้ดดิ้ง

 • การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • การบูรณาการวิชาการต่อหุ่นยนต์และวิชาอื่นๆ

 • การสังเกต

 • การเข้าสังคมและทำงานเป็นกลุ่ม

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • สมาธิ

 • ความมั่นใจ