Suphakom pic.jpg

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนสุภาคมศึกษา

Creative. Innovative. Sustainable.

รุ้คิดสร้างสรรค์ รู้จักสร้างนวัตกรรม นำชีวิตสู่ความยั่งยืน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครชั้น "อนุบาล 1" ถึง "ประถมศึกษาปีที่ 6"

โทร 02 - 467 - 0559

FB: โรงเรียนสุภาคมศึกษา (Suphakomsuksa)

hedgehog.png

ห้องเวิร์คช๊อป

ส่วนกิจกรรมของโรงเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องเรียนเวิร์คช๊อป

Starfish Icon
Starfish Icon

SUPHAKOMSUKSA MODEL

 “ให้โอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ”

โรงเรียนสุภาคมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก 

เปิดกิจการมากว่า 70 ปี 

ตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม19 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

อุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งคุณครูพินัย-คุณครูสาคร พงษารักษ์

ยังคงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง 

โรงเรียนสุภาคมศึกษาปี 2564 เป็นต้นไป

ใช้ระบบ Personalised Learning

ภายใต้หลักสูตร "สุภาคมศึกษาโมเดล" 

SUPHAKOMSUKSA MODEL

CREATIVE

INNOVATIVE

SUSTAINABLE

โรงเรียนสุภาคมศึกษาเชื่อว่าไม่มีการเรียนรู้แบบเก่า หรือใหม่ เราส่งเสริมการเรียนแบบผสมผสาน ใช้ความเข้มข้นเชี่ยวชาญแบบโรงเรียนไทยดั้งเดิม ผสมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบศตวรรษที่ 21 และสร้างพื้นที่ในชุมชนของเราให้มีการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับธรรมชาติ เพื่อให้เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

โรงเรียนสุภาคมศึกษาตั้งมั่นในการสร้างพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทุกคนในชุมชนและสังคมภายนอกโรงเรียนของเรา

แนวทาง

โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ผสมผสานการจัดการห้องเรียนในหลายวิธี โดยใช้สมรรถนะของนักเรียนเป็นตัวตั้ง ใช้เวลา วิธีการ และการวัดผล ยืดหยุ่นตามแต่ละบุคคล เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังเน้นหนักให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักความต้องการของตนเอง และ รักการลงมือปฏิิบัติงาน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงเรียนเวิร์คช๊อป(Workshop)ที่หลากหลายเพื่อฝึกฝนทักษะการนำเนื้อหาวิชาการมาใช้ในชีวิต เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์ การวาดภาพ การแต่งเพลง เขียนบทความ การทำเกษตรในเมือง การค้า ฯลฯ 

รู้คิดสร้างสรรค์

CREATIVE

รู้จักสร้างนวัตตกรรม

INNOVATIVE

นำชีวิตสู่ความยั่งยืน

SUSTAINABLE

คลิกที่รูปเพื่ออ่านคำบรรยาย
all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

สนามโรงเรียนสุภาคมศึกษา เป็นพื้นที่อนกประสงค์ที่นักเรียนชอบมาใช้มากที่สุด

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน สอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการบริโภค การเลือกสิ่งที่ดีให้กับร่างกายของตนเอง และการดูแลโลกที่อาศัยอยู่

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุภาคมศึกษาติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอนพื้นฐานครบถ้วน พร้อมโปรแกรมโค้ดดิ้งและโปรแกรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ห้องอนุบาลโรงเรียนสุภาคมศึกษาจัดให้โล่งสะอาด เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

สวนโรงเรียนสุภาคมศึกษา วันเหตุการณ์ปกติเปิดให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองใหญ่ ส่งเสริมให้ใกล้ชิดธรรมชาติ

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุภาคมศึกษา จัดให้ใช้กับหมวดศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

มีโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และสุนทรียะในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดทั้งปีการศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ห้องเรียนโรงเรียนสุภาคมศึกษา ไม่มีการนั่งเป็นกลุ่ม แต่จัดให้มีอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ง่าย เพื่อให้คุณครูและนักเรียนเลือกการจัดการรูปแบบห้องเรียนกันเอง เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ละวิชามากที่สุด

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

พื้นที่เปิดโล่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายทุกวัน

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ส่งเสริมจินตนาการในทุกพื้น สุภาคมศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปภาพในทุกพื้นที่ของโรงเรียน เสริมสร้างจิตนาการและสอดแทรกสาระวิชาการ นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนหรือท่องแค่ตำรา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ทุกรายวิชาส่งเสริมให้นักเรียนออกนอกห้องมาสัมผัสธรรมชาติ พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างความผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระเสรี

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษาed by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษาed by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

โรงเรียนสุภาคมศึกษายังเน้นเรื่องมารยาทและระเบียบวินัย อย่างไรก็ตามการสอนอยู่บนพื้นฐานการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

all rights reserved by โรงเรียนสุภาคมศึกษา

โรงเรียนสุภาคมศึกษาเปิดมากว่า 70 ปี และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

SUPHAKOMSUKSA

" COMMUNITY FOR Creativity

and INNOVATIVE lifelong EDUCATION "

ชุมชนเพื่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบยั่งยืน